Đất đai

Hải Dương: Bổ sung 13 dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Tin & ảnh: Kiên Cường 17/11/2023 – 10:11

(TN&MT) – UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định bổ sung danh mục dự án, công trình vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 tại các huyện, thành phố.

Tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt bổ sung 13 dự án, công trình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 tại các huyện, thành phố với diện tích 13,87 ha.

Qua đó, UBND tỉnh Hải Dương đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định hiện hành triển khai, hướng dẫn và thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất đã được phê duyệt; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

800px-thumbnail.jpg
Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và Lao động trẻ Hải Dương, là đơn vị được bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Hải Dương đã giao cho các đơn vị: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm cập nhật thông tin, bổ sung danh mục, chỉ tiêu sử dụng đất vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của cấp huyện và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc cập nhật bổ sung danh mục, chỉ tiêu sử dụng đất vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của cấp huyện, thẩm định, trình UBND tỉnh theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex