Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất, chỉ đạo triển khai các chủ trương và giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Ngân hàng Nhà nước; cho ý kiến về chương trình, kế hoạch cải cách hành chính dài hạn và hàng năm của NHNN; Xem xét nội dung các đề án, dự án quan trọng về cải cách hành chính của NHNN, các dự thảo quyết định, chỉ thị của Thống đốc có nội dung chủ yếu liên quan đến cải cách hành chính trước khi trình Thống đốc, tập thể lãnh đạo NHNN xem xét, quyết định; Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Ngân hàng Nhà nước và Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với các dịch vụ công do Ngân hàng Nhà nước cung cấp; Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của NHNN; Được quyền yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN, các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao và cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; Được sử dụng con dấu của NHNN để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Ban Chỉ đạo họp định kỳ 06 tháng một lần và họp đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Văn phòng là đơn vị thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan để tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo Đ.Khôi/sbv.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex